Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Văn học - nghệ thuật Bạc Liêu: Hành trình vun bồi và phát triển

Hoạt động liên hiệp hội
Thứ sáu, 03/12/2021, 14:49
Màu chữ Cỡ chữ
Văn học - nghệ thuật Bạc Liêu: Hành trình vun bồi và phát triển

Trân trọng những giá trị văn hóa thuộc về bản sắc, bảo tồn và phát huy những giá trị ấy thông qua lăng kính văn học - nghệ thuật (VH-NT), hàng trăm hội viên đang sinh hoạt tại Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu (gọi tắt là LHH) vẫn luôn âm thầm công việc của mình như những chú ong thợ chăm chỉ. Đó cũng chính là hành trình vun bồi và phát triển VH-NT Bạc Liêu, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Bạc Liêu.

Sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam, sự đoàn kết và nỗ lực hoạt động của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường trực LHH, tâm huyết với từng “đứa con tinh thần” của mình ở vai trò hội viên… chính là những nhân tố quyết định sự phát triển của VH-NT Bạc Liêu nhiệm kỳ qua (2015 - 2020).

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, do Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh tổ chức (tháng 10/2020).

Khi VH-NT được “bật đèn xanh”

Hai mươi ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; 13 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới”; 7 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” chính là “đèn xanh” mở đường cho VH-NT cả nước, trong đó có VH-NT Bạc Liêu bước lên nấc thang mới!

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đoàn LHH được thành lập, đi vào hoạt động cũng chính là điều kiện để LHH phát huy vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, qua đó, lãnh đạo tỉnh nắm bắt, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực VH-NT của tỉnh. Sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ, BCH LHH, các hội thành viên, chi hội trực thuộc; sự đồng thuận, nỗ lực hoạt động, sáng tạo của toàn thể hội viên đã góp phần làm cho VH-NT tỉnh nhà phát triển ngày càng phong phú và toàn diện. Sinh hoạt theo hình thức “tay trái”, hoạt động kiêm nhiệm, nhưng hầu hết hội viên đều đam mê công việc, chịu khó học hỏi, hăng say sáng tác, tham gia tốt các đợt học tập chính trị, tập huấn nghiệp vụ, tích cực hưởng ứng những hoạt động của LHH…, vì thế có nhiều tác phẩm đạt chất lượng và đúng định hướng. Cùng với đó, LHH luôn tạo điều kiện tốt nhất để hội viên sáng tác và phổ biến tác phẩm, giới thiệu những thành tựu của quê hương, đất nước, con người Bạc Liêu đến các bạn bè trên cả nước.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, VH-NT Bạc Liêu từng bước định hình, phát triển và thực hiện sứ mệnh vốn có của mình trong việc góp phần xây dựng văn hóa, con người mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Thành tựu VH-NT: đa dạng và thẩm thấu

Năm năm củng cố và xây dựng mới, đến nay LHH có 3 hội thành viên là Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, 11 chi hội trực thuộc gồm Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Kiến trúc, VH-NT các dân tộc, VH-NT Công an tỉnh, VH-NT huyện Đông Hải, VH-NT Trường đại học Bạc Liêu và Nghệ nhân Đờn ca tài tử. Ngoài ra, LHH còn 3 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc gồm Văn nghệ sĩ, Sân khấu Dạ cổ hoài lang và Giới thiệu tác phẩm, sản phẩm VH-NT). Trực thuộc các hội, chi hội còn có các CLB như Cây bút trẻ, Đờn ca tài tử, Nhiếp ảnh nữ, Nhiếp ảnh trẻ, Nhiếp ảnh quốc tế... góp thêm sự đa dạng, phong phú cho hoạt động VH-NT tỉnh nhà. Hiện LHH có tổng số gần 500 hội viên, trong đó có 98 hội viên Trung ương.

Văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu lần thứ VII khẳng định: “Tác phẩm VH-NT không ngừng được sáng tạo theo hướng chú trọng chất lượng; phương pháp sáng tác đa dạng, không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và bản sắc văn hóa dân tộc. Hướng đến chân - thiện - mỹ, đề cao cái tốt, phê phán cái xấu, đậm tính nhân văn, tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thương giữa người với người, trách nhiệm đối với cuộc sống, với gia đình và xã hội… là tinh thần chủ đạo trong tác phẩm. Văn nghệ sĩ Bạc Liêu nỗ lực sáng tạo, sáng tác nên những tác phẩm có chất lượng góp phần phát triển sự nghiệp cách mạng, đặc biệt tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; xây dựng con người mới tốt đẹp và xã hội mới phồn vinh, hạnh phúc”. Sự đa dạng của các loại hình với những nỗ lực không ngừng của từng hội, chi hội thành viên tạo nên tính thẩm thấu của VH-NT khi “tắm tưới” đời sống tinh thần cho Nhân dân bằng chức năng vốn có của mình. Hành trình đó cũng đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa, VH-NT mà Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 24/11 vừa qua đã nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Với chức năng vốn có, VH-NT đóng vai trò quan trọng trong định hướng này. Và thành tựu 5 năm nói riêng, chặng đường gần 25 năm qua nói chung sẽ là nền tảng để VH-NT Bạc Liêu thực hiện sứ mệnh của mình trong định hướng quan trọng ấy!

Trong nhiệm kỳ qua, LHH được UBND tỉnh tặng 3 bằng khen và nhiều hội viên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động… Hội viên các chuyên ngành đoạt hơn 200 giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, 8 nghệ nhân đờn ca tài tử được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, 3 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; 17 hội viên được UBND tỉnh trao tặng Giải thưởng VH-NT Cao Văn Lầu…

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu - Đỗ Ngọc Ẩn: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển phong trào VH-NT Bạc Liêu

Lễ ký kết sản xuất chương trình Đờn ca tài tử

LHH sẽ tiếp tục tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và thể hiện trách nhiệm của những văn nghệ sĩ cách mạng, một lực lượng đặc thù trên mặt trận tư tưởng văn hóa để có định hướng sáng tác trong hội viên. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, LHH tiếp tục tạo điều kiện, phát triển phong trào và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên, chi hội trực thuộc, khai thác tiềm năng văn nghệ trong Nhân dân để tăng cường sức mạnh và phát huy tác dụng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quy hoạch đào tạo lực lượng cán bộ quản lý LHH đảm bảo có tính kế thừa, kể cả hội viên bên ngoài LHH và các hội viên đang công tác ở các cơ quan khác có đủ năng lực, trình độ, uy tín nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc để tham gia lãnh đạo LHH, quản lý và phát triển VH-NT tỉnh nhà trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, hoàn thành Đề án phát triển VH-NT Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng việc thành lập các hội đồng chuyên môn của từng chuyên ngành, tập hợp những thành viên có đủ uy tín nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và tâm huyết với nghề tham gia đánh giá tác phẩm, phản biện cũng như đề xuất với LHH những chương trình, giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển phong trào VH-NT tỉnh nhà...

Số lượt xem: 477

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569