Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo số 106/VHNT-VP ngày 30/7/2020 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu V/v Nộp ảnh làm thẻ hội viên

Liên hiệp hội
Thứ hai, 03/08/2020, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo số 106/VHNT-VP ngày 30/7/2020 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu V/v Nộp ảnh làm thẻ hội viên

 LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT

TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106/VHNT-VP

                       Bạc Liêu, ngày 30 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nộp ảnh làm thẻ Hội viên

                      Kính gửi:   - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ;

                                      - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Liên hiệp các Hội  Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho hội viên hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bao gồm các chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Kiến trúc, Âm nhạc, Múa, Văn nghệ dân gian....;

 Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thông báo đến các Ban Chấp hành Hội thành viên, Chi hội trực thuộc cung cấp thông tin và nộp ảnh làm thẻ hội viên cụ thể như sau:

Thủ tục làm thẻ:

+ Đăng ký và lập danh sách theo từng Hội, Chi hội;

+ Nộp ảnh  2x3, phía sau ghi: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, Hội, Chi hội.

Thời gian và địa điểm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2020. Danh sách và ảnh gửi về Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đường 30/4, phường 3, Thành phố Bạc Liêu.

          Rất mong các đồng chí khi nhận được Thông báo này khẩn trương triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung trên./.

          Trân trọng!

           Nơi nhận:

         - Như Kính gửi;

         - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                 CHỦ TỊCH

                              

                                                

Đã ký

 

  Nguyễn Vũ

Số lượt xem: 221

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569