Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

Thứ tư, 07/10/2020, 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt điều lệ quy chế làm việc của Liên hiệp các Hội n học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật;

Xét đề nghị của Văn phòng, trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội VHNT tỉnh (Sau đây viết tắt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch)

  1. Chủ tịch Nguyễn Vũ:

- Lãnh đạo quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (kể cả hoạt động đối nội và đối ngoại, liên kết hoạt động VHNT khu vực và toàn quốc …);

- Phụ trách Chi hội Văn học, Chi hội Văn nghệ dân gian, Chi hội VHNT các Dân tộc, Chi hội VHNT Trường Đại học Bạc Liêu;

- Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của Văn phòng (kể cả về xây dựng kế hoạch, tài chính);

- Trực tiếp phụ trách cổng thông tin điện tử của Liên hiệp Hội;

- Theo yêu cầu chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Chủ tịch có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch hoặc điều chỉnh việc phân công giữa các Phó Chủ tịch khi thấy cần thiết.

2. Phó Chủ tịch Đỗ Ngọc Ẩn

- Thường trực Liên hiệp Hội: Thay mặt Chủ tịch điều hành các hoạt động của Liên hiệp Hội thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch đi vắng;

- Phụ trách phong trào, công tác sáng tác và phát triển hội viên;

- Phụ trách các hoạt động biểu diễn, hợp mặt truyền thống, triển lãm, hội thi, hội diễn của Liên hiệp Hội;

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ;

- Tham mưu giúp Chủ tịch trong việc thực hiện các hoạt động liên kết Văn học Nghệ thuật;

- Trực tiếp phụ trách Hội Sân khấu, Chi hội Điện ảnh, Chi hội Âm nhạc, Chi hội Múa, Chi hội VHNT huyện Đông hải, Chi hội VHNT Công an tỉnh;

3. Phó Chủ tịch Lâm Thanh Liêm 

- Quyền Tổng Biên tập, Phụ trách Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội;

- Phụ trách công tác kiểm tra các Hội thành viên và Chi hội trực thuộc Liên hiệp Hội;

- Trực tiếp phụ trách Hội Nhiếp ảnh, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Kiến trúc;

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ, Tạp chí Văn hóa Văn nghệ, các Hội thành viên và Chi hội trực thuộc Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-VHNT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu./.

     Nơi nhận:

     - Như Điều 2;

     - Lưu VT.

TM. BTV LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT

      CHỦ TỊCH

      (đã ký)

            Nguyễn Vũ

 

Số lượt xem: 209

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569