SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
9
2
4
9
4
Văn bản Thứ Năm, 30/07/2020, 14:05

Thông báo V/v xét tặng thưởng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam".

 LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT

TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/VHNT-VP

                       Bạc Liêu, ngày 28 tháng 7 năm 2020

       V/v xét tặng thưởng kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam”

                      Kính gửi:   - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ;

                                      - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

          Căn cứ Quyết định số 500-QĐ/ĐCT ngày 8 tháng 7 năm 2005 V/v ban hành Quy chế và tiêu chuẩn xét tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam” của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam;

          Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (Liên hiệp) đề nghị các Hội thành viên, Chi hội trực thuộc Liên hiệp tổ chức họp Ban Chấp hành rà soát, lập danh sách hội viên đủ tiêu chuẩn đề xuất tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam” cho các hội viên có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

(Có kèm theo Quy chế)

          *Hồ sơ đề nghị xét tặng:

          + Bản đề nghị của Hội thành viên, Chi hội;

          + Biên bản họp Hội thành viên, Chi hội;

          + Bản khai thành tích của cá nhân có xác nhận của Hội thành viên, Chi hội;

          + Danh sách trích ngang đề nghị tặng kỷ niệm chương do Hội thành viên, Chi hội đề nghị. Hồ sơ gửi về Liên hiệp từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

          * Đối tượng, tiêu chuẩn xét thưởng:

          - Là hội viên hoặc Cán bộ quản lý ở các Hội thành viên, Chi hội trực thuộc Liên hiệp.

          - Có thời gian tham gia công tác ít nhất: Nam là 20 năm, Nữ là 15 năm. nếu là cán bộ quản lý nghỉ hưu đã công tác ở Liên hiệp là 10 năm.

         Rất mong các đồng chí khi nhận được công văn này khẩn trương triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung trên./.

          Trân trọng!

           Nơi nhận:

         - Như Kính gửi;

         - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

                              KT. CHỦ TỊCH

                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                

Đã ký

 

    Đỗ Ngọc Ẩn 

 

 


Số lượt người xem: 344 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày