SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
5
7
2
3
Hoạt động trong nước, quốc tế Thứ Ba, 15/08/2017, 08:10

Cách mạng tháng Tám: Sự hội tụ tinh thần yêu nước của cả dân tộc

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã nhất tề vùng lên làm một cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, kiên quyết giành lấy quyền tự do độc lập của dân tộc. Sự kiện đó được đánh giá “là cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc đoàn kết: thực sự đoàn kết, biết đoàn kết và đoàn kết đúng lúc, kịp thời”.
 

Lễ duyệt binh tại Nhà hát lớn mừng Cách mạng tháng Tám thành công (30/8/1945).                                             Ảnh tư liệu

Đoàn kết là sức mạnh, là bài học có tính quy luật đã được tổng kết và kiểm chứng trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta. Hơn nữa, đoàn kết đã trở thành một giá trị tiêu biểu trong nền văn hóa chính trị Việt Nam, truyền thống cũng như hiện đại. Tuy nhiên, để đạt được sự đoàn kết dân tộc là một điều không dễ dàng. Đoàn kết không phải là điều hiển nhiên, cho dù đã trở thành một quy luật lịch sử. Lịch sử cũng đã chỉ ra rằng để đạt được sự đoàn kết dân tộc và thống nhất đất nước không phải là chuyện dễ dàng. Bác Hồ với uy tín và tài năng của mình đã đứng ra thống nhất các tổ chức cộng sản và lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Sự ra đời của Đảng với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn là một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, tạo ra nhân tố hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là tiền đề quan trọng nhất cho những bước phát triển tiếp theo và cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giải phóng và sự hồi sinh của dân tộc. Một trong những quyết định quan trọng nhất, trực tiếp liên quan đến việc củng cố khối đoàn kết dân tộc, chuẩn bị lực lượng một cách kiên trì và toàn diện cho cuộc vùng lên tự giải phóng mình, chính là sự quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Việt Minh). Trong tuyên ngôn của mình, Việt Minh tuyên bố rõ ràng: “Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn” (Hồ Chí Minh toàn tập). Từ sau khi ra đời Mặt trận Việt Minh đã nhanh chóng trở thành hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc. Lực lượng cách mạng đứng dưới ngọn cờ đại nghĩa của Việt Minh ngày càng được mở rộng và phát triển không ngừng. Ngày 13/8/1945 có tin Nhật Hoàng đã chấp nhận đầu hàng Đồng Minh. Ngay đêm đó, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã phát lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 15/8, tin Nhật đầu hàng chính thức được công bố. Tại Tân Trào, từ nhiều ngày trước đó, mặc dù bị ốm nặng, Bác vẫn quan tâm, hối thúc việc triệu tập Quốc dân Đại hội. Theo chỉ thị của Bác, ngày 16/8 Quốc dân Đại hội chính thức khai mạc, tượng trưng cho ý chí, nguyện vọng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua đề nghị tổng khởi nghĩa của mặt trận Việt Minh. Kết quả là chỉ trong vòng khoảng hai tuần lễ, làn sóng biểu tình chính trị mạnh mẽ của hàng triệu quần chúng cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang cách mạng đã nhanh chóng lật đổ chính quyền tay sai thân Nhật, lập ra chính quyền cách mạng. Tuy đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng Cách mạng tháng Tám vẫn được xem như một sự kiện diệu kỳ trong lịch sử của dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo của Đảng ta. Ngày nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại... Nhưng với tinh thần, ý chí của Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó chính là khí phách Việt Nam “ý chí Việt Nam” trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

Võ Hoàng Nam 

 


Số lượt người xem: 278 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày