SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
4
2
0
6
Giới thiệu Thứ Ba, 07/07/2020, 19:16
Quyết định V/v phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu  (30/06)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU Số: 27 /QĐ-VHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu CHỦ ...
Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu  (19/03)
Điều lệ Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu  (19/03)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠCLIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày 20 tháng 7 năm 2015 ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1146 ...
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020  (19/03)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày 16 tháng 6 năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ vI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ 2015-2020 Trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 năm ...
Xem theo ngày Xem theo ngày